อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 มีความรู้  มีความภูมิใจท้องถิ่น