สีประจำโรงเรียน

                              สีแดง  หมายถึง         ความรัก ความสามัคคี

                               สีดำ    หมายถึง         ความมั่นคง เข้มแข็ง อดทน