ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ปีการศึกษา 2560

ชั้นเรียน

จำนวน

ห้อง

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

2

 26

 24

 50

 

อนุบาล 2

2

44 

30 

74 

 

อนุบาล 3

2

36 

 39

 75

 

รวมจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย

 106

93 

 199

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

64 

56 

120 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

 45

59 

104 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

54 

52 

106 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

 52

64 

116 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

3

56 

59 

115 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

54 

65 

 122

 

รวมจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

 18

325 

 358

683 

 

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น

 24

 431

451 

 882