ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางการศึกษา ครูประจำชั้น
ระดับ สามัญ ครูและอื่นๆ วิชาเอก ครูพิเศษ
1 นายปรีชา    ศรีทา ผอ. คศ.3 มศ.3 กศม. บริหาร ผู้อำนวยการ
2 นายอุดร     กลิ่นชิด   รองผอ. คศ.3 ม.6 ค.ม. บริหาร รองผู้อำนวยการ
3 นางวาสนา    หาญจริง   รองผอ. คศ.3 ม.6 ค.ม. บริหารฯ รองผู้อำนวยการ
4 น.ส.ปิ่นจันทร์  เนตรสุวรรณ ครู คศ.2 ม.6 ค.ม. หลักสูตร ประจำชั้นอนุบาล 1/1
5 นางธันย์ชนก  นามแก้ว ครู คศ.2 ม.6 ค.บ. ปฐมวัย ประจำชั้นอนุบาล 1/2
6 น.ส.ปราณี  ภาคำ ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. บริหารฯ ประจำชั้นอนุบาล  2/1
7 นางกัลปพฤกษ์   ชมภูอินทร์ ครู คศ.3 ม.6 ค.บ. ปฐมวัย ประจำชั้นอนุบาล 2/2
8 นางศิริพรรณ  ไชยทอง ครู คศ.3 ม.6 ค.บ. ปฐมวัย ประจำชั้นอนุบาล 3/1
9 นางณิชากร  โกเสนตอ ครู คศ.3 ม.6 ค.บ. ปฐมวัย ประจำชั้นอนุบาล 3/2
10 นางโสภา  ไชยวุฒิ ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. ประถม ประถมศึกษาปีที่ 1/1
11 นางศิริพร   มณีรัตน ครู คศ.2 ม.6 คบ. สังคม ประถมศึกษาปีที่ 1/2
12 นางสวาท  ฝึกฝน ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. สังคม ประถมศึกษาปีที่ 1/3
13 นางสริญญา    ดวงเพชร ครู คศ.1 ม.6 คบ. ดนตรี ประถมศึกษาปีที่ 1  
14 นางอรอนงค์  ศรีจักร์ ครู คศ.2 ม.3 ค.บ. ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 2/1
15 นางรจนา  โลหะกิจ ครู คศ.2 ม.6 ค.บ. ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2/2
16 น.ส.ภรธนา  ตารินทร์ ครู คศ.3 มศ.3 ค.บ. ประถม ประถมศึกษาปีที่ 2/3
17 นายมานพ  ถมยา ครู คศ.3 ม.6 ศษ.ม. บริหารฯ ประถมศึกษาปีที่ 2
18 น.ส.กัลยา  ป้องปก ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. บริหารฯ ประถมศึกษาปีที่ 3/1
19 นางมัทณีญา  ปัญญาบุญ ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. ประถม ประถมศึกษาปีที่ 3/2
20 นางธมลวรรณ สุริยะโชติ ครู คศ.2 ม.3 ศษ.ม. บริหารฯ ประถมศึกษาปีที่ 3/3
21 นางสมพร  ติวาทิน ครู คศ.3 ม.6 ศษ.ม. ประถม ประถมศึกษาปีที่ 3
22 น.ส.อัจฉราภรณ์  เหมืองหม้อ ครู คศ.2 ม.6. วทบ. วิทย์กีฬา ประถมศึกษาปีที่ 3
23 นางกัลยา  จันธิมา ครู คศ.3 ม.6 ศษ.ม. วิทย์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1
24 นางสุทธิพร  ใบแสง ครู คศ.2 ม.6 ค.บ ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4/2
25 นางอำไพ ราชสมบัติ ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. ประถม ประถมศึกษาปีที่ 4/3
26 นางสุรีย์  บุญกอง ครู คศ.3 ม.6 ศษ.ม. อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4
27 นางกนกวรรณ  เรืองสวัสดิ์ ครู คศ.3 ม.6 ศศ.บ. อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5/1
28 น.ส.สุมิตรา  คุณารูป ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
29 นางปรียาภรณ์  ก้อนสิน ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. วิทย์ ประถมศึกษาปีที่ 5/3
30 นางสุพัตรา  เนตรนพรัตน์ ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. บริหารฯ ประถมศึกษาปีที่ 5
31 นางสาวสาวิตรี   เปียนาค   ครู คศ.1 ม.6 คบ. คณิต ประถมศึกษาปีที่ 5  
32 นางจตุพร  ใจตุ้ย ครู คศ.3 มศ.3 ศษ.ม. ประถม ประถมศึกษาปีที่ 6/1
33 น.ส.พิณรัตน์  นเรวรรณ์ ครู คศ.2 ม.6 คบ. อังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6/2
34 นางจารุรัชต์  กาเดช ครู คศ.2 ม.6 ศษ.ม. วิทยฯ ประถมศึกษาปีที่ 6/3
35 นายปอลต์  จรเกษ ครู คศ.2 ม.6 วทบ. เกษตร ประถมศึกษาปีที่ 6
36 นางวราภรณ์    อะทะวงษา ครู คศ.3 มศ.5 ค.ม. วิจัยฯ ประถมศึกษาปีที่ 6
37 นางสาวจินตหรา   วงค์ใหญ่   ครู ผช.ครู ม.6 ศศบ. จีน ประถมศึกษาปีที่ 4  
38 น.ส.อภิณห์พร ไชยชมภู ธุรการ ธุรการ ม.3 ศษ.ม. บริหารฯ ธุรการ
39 นาง.วิลาสินี   มีต่อรุ่งเจริญ ผช.การเงิน การเงิน ม.6 บธบ. บัญชี การเงิน
40 นางอริสา  แจ่มจำรัส ผช.การเงิน การเงิน ม.3 ปวส. บัญชี การเงิน
41 น.ส.ภรณ์ธนา   ซาววงค์ ผช.การเงิน การเงิน ม.6 บธบ. บัญชี การเงิน
42 นายธีรพงษ์  มาไทย นักการฯ นักการฯ ม.3 - - นักการฯ
43 นายองอาจ  อุดหลวง นักการฯ นักการฯ ป.4 - - นักการฯ
44 นายพงศ์ศักดิ์     วรรณคำ   พนง.จ้าง คนงาน ม.6 - - นักการฯ