คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี  มีวินัย  จิตกายแจ่มใส  ภูมิใจท้องถิ่น