Lave verdier av mikroplast i drikkevann


Norsk vann bestilte i 2018 en nasjonal undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk. Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast og folkehelseinstituttet
konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Trondheim kommune sin vann- og avløpsavdeling var også med å bidro til gjennomføring av denne studien. 

Omfattende undersøkelse i 2018

Oppslag i ulike medier høsten 2017 satte fokus på forekomst av mikroplast i drikkevann. Vannbransjen tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast, og har derfor gjennomført en grundig norsk studie om forekomst av mikroplast i drikkevann.


I prosjektet «Kartlegging av mikroplast i drikkevann» er 24 vannverk undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, behandlet vann og vann ute på ledningsnettet. Prosjektet er finansiert og ledet av Norsk Vann. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført analyser og det vitenskapelige arbeidet. Folkehelseinstituttet har foretatt en vurdering av potensielle helseeffekter basert på resultatene i prosjektet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet.

NIVA har utarbeidet en oppsummering av resultater og konklusjoner. Folkehelseinstituttets vurdering av potensielle helseeffekter er innarbeidet i denne oppsummeringen. Resultatene i sin helhet presenteres på kommende Nordiske drikkevannskonferanse i Oslo 11. juni. En fullstendig prosjektrapport publiseres i løpet av juni.

I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.


Kartleggingsstudien viser at mengden mikroplast i drikkevann er nær null eller null. Resultatene er omtalt nedenfor.Resultatene viser svært lave nivåer 

- Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen.

- Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Med bakgrunn i resultatene fra kartleggingen og vurdering av disse, anser Norsk Vann det ikke nødvendig å foreta analyse av mikroplast ved andre norske vannverk. Unntaket vil være der hvor man gjennom en farekartlegging anser dette som nødvendig. Imidlertid er det i prosjektet ikke identifisert situasjoner eller forhold hvor det er sannsynlig med forekomst av større mengder mikroplast.

Avslutningsvis peker direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann på behovet for fortsatt kamp mot plastforsøpling:

- Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lavt, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril HofshagenOm resultatene


Usikkerheten i metoden gir en deteksjonsgrense på 1 partikkel/liter. Under prøvetakingen er det tatt 3 parallelle prøver ved hvert prøvetakingssted. Utfra dette er det beregnet et konfidensintervall (område hvor det med 67% sikkerhet kan sies at den reelle verdien av mikroplast i vannet ved prøvetakingstidspunktet befinner seg innenfor). Der hvor konfidensintervallet overlapper med deteksjonsgrensen, kan man ikke med sikkerhet si at mengde mikroplast i vannet hvor prøvene er tatt, er forskjellig fra null.


For ubehandlet vann var det kun 4 av 24 vannverk hvor det ikke var overlapp. For disse 4 var gjennomsnittlig verdi 2,2 partikler/liter. Tilsvarende for behandlet vann er kun ett vannverk av 24 hvor mengde mikroplast er forskjellig null. Verdi 2,3 partikler/liter. For vann fra ledningsnettet er 6 av 24 forskjellig fra null, med et gjennomsnitt på 2,9 partikler/liter.


Ser man på alle resultatene under ett, er det tilsvarende ikke mulig å si at mengde mikroplast i gjennomsnitt er høyere i ubehandlet vann enn på vann på ledningsnettet. Derimot kan det med 67 % sikkerhet sies at nivået i behandlet vann er noe lavere.


https://www.norskvann.no/