^p^‎ > ‎

bashrc - z b..ubuntu

opublikowane: 13 wrz 2014, 03:12 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 30 lis 2017, 16:39 ]

Kilka ciekawych propozycji


#  ,___    
#  ¡  _`    BlackBuntu .bashrc
#  ª_/()    noes1s
#  |\` `,   http://pastebin.com/u/noes1s
# _·    l   CC BY-SA 3.0

### If not running interactively, stop
    [[ -z "$PS1" ]] && return
   
### Extract file, example. "ex package.tar.bz2"
ex() {
    if [[ -f $1 ]]; then
        case $1 in
            *.tar.bz2)   tar xjf $1  ;;
            *.tar.gz)    tar xzf $1  ;;
            *.bz2)       bunzip2 $1  ;;
            *.rar)       rar x $1    ;;
            *.gz)        gunzip $1   ;;
            *.tar)       tar xf $1   ;;
            *.tbz2)      tar xjf $1  ;;
            *.tgz)       tar xzf $1  ;;
            *.zip)       unzip $1    ;;
            *.Z)         uncompress $1  ;;
            *.7z)        7z x $1     ;;
            *)           echo $1 cannot be extracted ;;
        esac
    else
        echo $1 is not a valid file
    fi
}

### Directory navigation aliases
alias ..="cd .."
alias ...="cd ../.."
alias ....="cd ../../.."
alias .....="cd ../../../.."
alias grep='grep -"color-auto"### Don not put duplicate lines in the history
    HISTCONTROL=ignoredups:ignorespace
   
### Resize terminal if necesary
    shopt -s checkwinsize

### Add more colors
    [[ -x /usr/bin/dircolors ]] && {
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls="ls --color=auto"
    alias dir="dir --color=auto"
    alias vdir="vdir --color=auto"
    alias grep="grep --color=auto"
    alias fgrep="fgrep --color=auto"
    alias egrep="egrep --color=auto"
    }
   
### Add more aliases
    alias ll="ls -alF"
    alias la="ls -A"
    alias l="ls -CF"
   
    alias upd="sudo apt-get update"
    alias upg="sudo apt-get upgrade"
    alias ins="sudo apt-get install"
    alias rem="sudo apt-get purge"
    alias fix="sudo apt-get install -f"

# Alias definitions.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
    . /etc/bash_completion
fi

### Prompt   
((UID)) && User="\e[1;32m" || User="\e[1;31m"
PS1="$User\u\e[0;34m@\h\e[0;37m\w$User\\$\e[m "

### BlackBuntu Variables
RUBYOPT="rubygems"
GEM_HOME="/var/lib/gems/1.8/gems/"
PATH="/var/lib/gems/1.8/bin:$PATH"
RUBYLIB="$RUBYLIB:/pentest/re/metasm"
[[ -s "/usr/local/rvm/scripts/rvm" ]]&& source "/usr/local/rvm/scripts/rvm"

  Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

Comments