บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ใช้เครื่องมือของ
Googlapps for education เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

**คำแนะนำ** 

การเข้าเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ควรใช้เบราเซอร์ Google Chrome
สามารถเข้าเรียนได้อุปกรณ์อื่น ๆ ทั้ง 
Smartphone , Tablet และ I-Pad

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Hangout Button


โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี