ครูผู้สอน


ผู้จัดทำ

นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
E-mail : narongwit@treampran.ac.th