ร่วมด้วยช่วยกัน

ตัวอย่าง
การใช้งาน Google Doc การแบ่งปันข้อมูล  และการทำงานร่วมกัน
    1. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม คลิกที่นี้  
    2. ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา ของโรงเรียน คลิกที่นี้

การใช้งาน Google Sheet
    1. คะแนนเก็บนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 คลิกที่นี้

การใช้งาน Google Slide
    1. สไลด์ แนะนำตัว คลิกที่นี้