Att söka till Tråsättraskolan

Är du nyinflyttad eller vill byta skola?

Om du är nyinflyttad, flyttat inom kommunen eller av annan anledning vill söka eller byta kommunal skola i Österåker så gör du det via kommunens e-tjänster.
Mer information hittar du här

Skolan har tre inriktningar fr o m åk 7:

Det bör framgå i ansökan om det gäller en specifik inriktning. Vi vill också att språkval och önskemål om modersmålsundervisning framgår i ansökan. Inriktningar:
  • allmän inriktning (söks via kommunens e-tjänster)
  • profil Engelska (söks via kommunens e-tjänster)
  • profil Musik (till Musikklass krävs alltid ett godkänt antagningsprov. Om antalet sökande till musikklass är fler än antalet platser, så tas de in efter hur hög poäng de fick på antagningsprovet, inte efter den relativa närhetsprincipen. Ansökningsformuläret hittar du här
Skolvalet

Tråsättraskolan följer Österåkers kommuns rutiner och tidsplan för skolvalet inför åk 7. Elever i Bergsättaskolans åk 3 har en direktplacering på Tråsättraskolan i åk 4, om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val till annan skola. Skolvalsperioden inför åk 7 avslutas med ett placeringsbesked.

Våra rutiner när vi tar emot en ansökan
Varannan arbetsvecka tar rektor och skolledning ställning till inkomna ansökningar, utflyttade elever samt eventuella klassbyten inom skolan. Efter en skolvalsperiod är rutinen något fördröjd eftersom nya placeringar och byten görs i samråd med kommunens centrala placering. Det är inte bara antalet elever i en klass som avgör om det finns plats, utan även den pedagogiska situationen. Det är alltid upp till rektor att avgöra när klassen eller en undervisningsgrupp är full.

Finns plats på skolan och det under perioden inkommit fler ansökningar, tillämpas principen ”relativ närhet”. Efter beslut kontaktas vårdnadshavare av skolans administratör. Då lämnas besked om klassplacering och när eleven kan börja. 
Tråsättraskolan tillämpar inte syskonförtur. 

För elever årskurs 3 - Bergsättraskolan 
För elever som går i en skola utan fortsättning efter årskurs 3, sker en automatisk klassuppflyttning. Bergsättra årskurs 3 flyttas upp till Tråsättra årskurs 4 till höstterminen 2017. Finns önskan om annan skola ansöker du om det på avsedd blankett. 

De barn som har en fritidshemsplacering kommer att överflyttas till fritidshemmet på den nya skolan. Ingen fritidshemsplacering avslutas automatiskt. 

Vill man avsluta sin fritidshemsplats så måste man säga upp den via sin kundvalssida. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid och att båda vårdnadshavarna ska säga upp platsen.