Elevhälsogrupp (EHG)

Lärande och hälsa påverkar varandra ömsesidigt. Elevhälsogruppens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men också att stödja elevernas utveckling mot målen.

Tråsättraskolan har en väl fungerande elevhälsogrupp som har många kompletterande roller, där de flesta är tillgängliga fyra-fem dagar i veckan. Principen är öppna dörrar, synlighet och tillgänglighet.

Läs mer om respektive person i gruppen genom att klicka på dess titel:
 
Bitr rektor/specialpedagog  Malin Lundin, med särskilt uppdrag mot Elevhälsogruppens löpande verksamhet med specialpedagogisk kompetens.

Kurator  Sara Isaksson, är på skolan fyra dagar i veckan som bl a arbetar med värderingsövningar i klasser och stödjande enskilda samtalmed elever.

Skolpsykolog  Johan Bergman, är på skolan en dag i veckan. Han har framför allt handledande uppdrag gentemot personal och vårdnadshavare, tillsammans med särskilda utredningsuppdrag.

Skolsköterska Ann-Cathrine Hallonsten, är på skolan alla dagar i veckan (utom varannan måndag).

Fyra speciallärare  med olika inriktning (läs-och skriv,
matematik, beteendeproblematik/soc. stöd, mellanstadiet):

Sofia Hörnstedt                
Desirée Anderberg
Faeid Jamatipour                                                          Anette Näsbom

Studie- och yrkesvägledare  Maria Nord Johansson är på skolan alla dagar i veckan, med huvudsakligt uppdrag mot motiverande och vägledande samta.l

Om extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram

Skolan är alltid skyldig att utreda orsakerna till svaga studieresultat . 
(Elevstödsplan finns längst ned på sidan. Se även under fliken Likabehandling i meny till vänster)

Stöd i olika former behövs för de elever som tillfälligt blivit efter i studierna och vilkas studieförutsättningar försvagats på grund av handikapp, sjukdom eller funktionshinder till exempel grava inlärningssvårigheter, depression, ångest eller hälsoproblem.

Vid misstanke om behov av stödåtgärder tas kontakt med EHG. Anpassningar i lärmiljön omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling. 

Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Enskild undervisning av speciallärare under mer än två-tre månader är ett exempel på särskilt stöd. 

För elever i behov av särskilt stöd

https://www.lexiaprovia.se/#/
Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter. K
licka på bilden för att logga in

Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Skolans beslut angående särskilt stöd och åtgärdsprogram kan överklagas enligt Skollagen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare tagit del beslutet. Du kan läsa mer om det på överklagarnämndens hemsida under "mer information".

Skolverkets vägledning för elevhälsa 

Ċ
Domain Administrator,
12 aug. 2016 01:54