Elevhälsa

Lärande och hälsa påverkar varandra ömsesidigt. Elevhälsogruppens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men också att stödja elevernas utveckling mot målen.

I elevhälsogruppen (EHG) ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Tråsättraskolan har en väl fungerande elevhälsogrupp som har många kompletterande roller, där de flesta är tillgängliga fyra-fem dagar i veckan. Principen är öppna dörrar, synlighet och tillgänglighet:

Bitr. rektor 
med särskilt uppdrag mot Elevhälsans
löpande verksamhet med specialpedagogisk kompetens.

Fyra speciallärare med olika inriktning (läs-och skriv,
matematik, beteendeproblematik/soc. stöd, mellanstadiet)

Studie- och yrkesvägledare på heltid med huvudsakligt
uppdrag mot motiverande och vägledande samtal

Skolsköterska alla dagar i veckan (utom varannan måndag).

Kurator fyra dagar i veckan som arbetar med värderingsövningar i klasser och stödjande enskilda samtal
med elever.

Skolpsykolog en dag i veckan, som framförallt har
handledande uppdrag gentemot personal och vårdnadshavare, tillsammans med särskilda utredningsuppdrag.

c. I Likabehandlingsgruppen ingår delar av Elevhälsan

Läs mer om respektive person i gruppen genom att klicka på dess titel.

Rektor 
Annika Weimer

Johan Bergman

Sara Isaksson

Skolsköterska    
Ann-Cathrine Hallonsten

Speciallärare                    
Desirée Anderberg
Sofia Hörnstedt
Anette Näsbom
Faeid Jamatipour 

Specialpedagog  
Malin Lundin

SYV                                   
Maria Nord JohanssonOm extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram

Skolan är alltid skyldig att utreda orsakerna till svaga studieresultat.
 
Stöd i olika former behövs för de elever som tillfälligt blivit efter i studierna och vilkas studieförutsättningar försvagats på grund av handikapp, sjukdom eller funktionshinder till exempel grava inlärningssvårigheter, depression, ångest eller hälsoproblem.

Vid misstanke om behov av stödåtgärder tas kontakt med EHG. Anpassningar i lärmiljön omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling. 

Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Enskild undervisning av speciallärare under mer än två-tre månader är ett exempel på särskilt stöd. 

För elever i behov av särskilt stöd

https://www.lexiaprovia.se/#/
Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter. K
licka på bilden för att logga in

Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Skolans beslut angående särskilt stöd och åtgärdsprogram kan överklagas enligt Skollagen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare tagit del beslutet. Du kan läsa mer om det på överklagarnämndens hemsida under "mer information".

Skolverkets vägledning för elevhälsa 

Ċ
Domain Administrator,
12 aug. 2016 01:54