Dexter/frånvaro

Frånvaroanmälan sker via Skolportalen Dexter

Skolan ansvarar för eleverna under skoldagen. För att vi ska kunna ta det ansvaret är det viktigt att all frånvaro anmäls av vårdnadshavare via Skolportalen varje dag. Vid tillfällig, oförutsedd frånvaro ska detta anmälas. Det kan i enstaka fall också göras genom telefonsamtal till expeditionen på telefonnummer 08-540 819 40

Lärare registrerar närvaro/frånvaro i Skolportalen "Dexter"
 i anslutning till lektioner. 


Vid icke anmäld frånvaro går ett meddelande hem till registrerad mail eller mobil. 
Det är mycket viktigt att uppgifter om mailadresser och telefon- och mobilnummer är aktuella. 
Vårdnadshavare har till uppgift att uppdatera detta regelbundet under barnets Elevkort i Skolportalen Dexter.


Om en lärare registrerar ogiltig frånvaro på ditt barn får du information om det via sms eller e-post. Sms:et är kortfattat och innehåller inte fullständig information. Vill du veta exakta tider för frånvaron samt vilket ämne behöver du logga in på skolportalen.


Dexter App

Nu finns det nya appar på App Store (iPhone) och Play store  

(Android) för skolportalen. Sök på Dexter App. Logga sedan in med de uppgifter du fått från skolan.
 
Dexter App 

Lov och ledigheter
Elever i grundskolan har obligatorisk närvaro. Det beror på skolplikten 

som är fastslagen enligt lag.

Riktlinjer – Elevledighet
Skolan ger viktiga förutsättningar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och hög närvaro i skolan.

Eleverna har endast 178 skolpliktiga dagar per år. Under årets övriga 187 dagar är eleverna lediga.Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven. Enligt Skollagen kan elever inte ta semester från skolan även om man åtar sig att ta igen det man missat.

Det kan ändå finnas extra tungt vägande skäl för skolan att bevilja kortare ledighet vid enstaka tillfälle om ledigheten gäller enskilda angelägenheter. Det kan t.ex. vara begravning, nära anhörigs sjukdom eller religiösa högtider. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att rektorerna kan göra en bedömning i varje enskilt fall. Ledighet längre än 10 dagar beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Om vårdnadshavarna, trots skolans avslag på ledighetsansökan, ändå väljer att inte följa skolplikten ansvarar vårdnadshavarna för att meddela detta till mentorn så att kommunikation blir rak och ärlig. Frånvaron registreras som ogiltig och kommer att synas på betyget för våra elever i årskurserna 6-9 (enligt 6 kap. 12 § skolförordningen).

I Österåkers kommuns kommunala skolor beslutas all ledighet av skolledningen i enlighet med skollagen. Beslutet kan inte överklagas.

Anders Wedin
Verksamhetschef utbildning
Produktionsförvaltningen, Österåkers Kommun
Annika Weimer
Rektor - Tråsättraskolan
Produktionsförvaltningen, Österåkers Kommun