Съпорт ЕООД ще осъщестява висококвалифицирани преводи във всички сектори на бизнеса и ежедневието. Ние ви предлагаме преводи на:

Документи
- паспорти
- дипломи
- документи за завършено средно и висше образование
- брачни сертификати
- актова за раждане
- автобиографии и мотивационни писма
- банкови извлечения
- оферти (банкови, ипотечни, за строителство и проектиране, др.)
- законови разпоредби
- протоколи
- оценки на риска
- документи за регистрация
- инвестиционни документи
- разрешения за строителство
- медицински сертификати
- диагнози и епикризи
- сертификти за качество
Официални документи
- нотариални актове
- нотариални заверки
- пълномощни
- декларации
- фирмени документи
(решения, удостоверения, актуални състояния, др.)
- правителствени актове
- официални регулации
- законови регулации
- застрахователни полици

Бизнес документи
- информация за банкови сметки
- поръчки
- документи за внос и износ
- продуктови профили
- дивиденти и дялове
Презентации и проучвания
- ценови листи
- продуктови презентации
- микро- и макроикономически проучвания
Доклади

- годишни доклади- одитни доклади
- доклади за печалбите/загубите
- доклади на експерти
- финансови доклади
Проекти и дизайн
- технически спецификации
- проекти за строителство
- архитектурни спецификации
Рекламни материали
- брошури
- флаери
- плакати
- табели
- менюта
- каталози
- проспекти


Писма
- бизнес кореспонденция
- лична кореспонденция
Патенти и лицензи
- фирмени патенти
- лицензи за алкохол и цигари
- разрешителни за заведения
Справочна литература
- туристически брошури и пътеводители
- рецензии
- резюмета
Наръчници и инструкции
- инструкции за инсталация
- наръчници по механика
- спецификации за части
- нововъведения
- инструкции за употреба
Мултимедия
Електронна поща
Уеб сайтове