International Conference on Technics, Technologies and Education 2013

The Conference is supporeted by Bulgarian Ministry of Education and Science!Dear Colleagues, Ladies and Gentlemen


It is great honor for me to be President of the International Scientific Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, which will be held in Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria, October 30 and 31, 2013. 


I am pleased to invite you officially to participate in the conference. I hope that, in the time of the sessions, representatives of science and higher education from different universities and countries will have possibility about ideas changing, to make discussions and to develop mutually cooperation in the conditions of European integration.


I want to share with you that such scientific forums will ensure the development of the faculty and realized international contacts will consolidate its international recognition.


I am happy to greet you on behalf of the leadership of Trakia University and Faculty of Technics and Technologies, with Welcome in Bulgaria and the town of Yambol!


Prof. Ivan Stankov, DSc

Rector of Trakia University of Stara Zagora

President of the International Scientific Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013Dear Colleagues,

Faculty of
Technics and Technologies in Yambol of Trakia University in Stara Zagora, Bulgaria is a successor of long historical traditions which are inherited from self pre-existing structural units. Faculty has developed, intensifed and established its position and reputation as an educational, scientific and cultural center in recent years.

 

I am particularly pleased that at Faculty conference the scientists, the young researchers and the students from Bulgaria and abroad will meet to exchange and share experience and scientific results in different fields of technology, education, applied sciences and innovation. I hope they will discuss challenges in making of contemporary solutions and development of new ideas.

 

On behalf of the Organizing and Scientific Committees I am pleased to invite you officially to participate in the International Conference on Technics, Technologies and Education 2013 that will be held on 30 and 31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Trakia University, Bulgaria.

 

We are looking forward your participation in the conference and we believe that the upcoming conference will create conditions for fruitful discussions in various scientific trends, opportunities for establishing constructive contacts for future research projects and friendly meetings.

 

Assoc. Prof. Krasimira Georgieva, PhD

Dean of Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria,

Chairwoman of the Organizing Committee
Конференцията се подкрепя от Министерството на образованието и науката!


Уважаеми колеги, дами и господа
,

Приемам с радост честта да бъда Председател на Международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2013, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2013 година във Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол.


Имам удоволствието да Ви поканя официално за участие в конференцията. Надявам се, че по време на заседанията, представители на науката и висшето образование от различни университети и страни, ще имат възможност да обменят идеи, да проведат дискусии и да развият взаимноизгодно сътрудничество в условията на Европейската интеграция.


Искам да споделя, че такива научни форуми ще осигурят развитието на факултета, а реализираните международни контакти, ще затвърдят неговото международно признание.


Щастлив съм да Ви приветствам от името на ръководството на Тракийски университет и факултет „Техника и технологии“ с “Добре дошли в България и в град Ямбол!


Проф. дсн Иван Станков

Ректор на Тракийски университет – Стара Загора

Председател на Международната конференция „Техника, технологии и образование“  ICTTE 2013Уважаеми колеги,

 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора е приемник на дългогодишни традиции и история, които е наследил от самостоятелно съществувалите преди това структурни звена. През последните години той се развива, укрепва и утвърждава своите позиции и авторитет като образователен, научен и културен център.

 

Особено ми е приятно, че Факултетът ще събере учени от страната и чужбина, както и млади научни работници и студенти, които ще обменят и споделят опит и резултати от своите изследванията в различни сфери на техниката и образованието, науката и иновациите, да обсъдят предизвикателства при вземане на модерни решения и нови идеи.

 

От името на Организационния и Научния комитет имам удоволствието да Ви поканя официално за участие в Международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ 2013, която ще се проведе на 30 и 31 октомври, 2013 г. в град Ямбол на територията на Факултета.

 

Надяваме се на Вашето участие и вярваме, че предстоящата научна конференция ще създаде условия за ползотворни дискусии по отделните научни направления, и възможности за създаване на контакти за участие в бъдещи научни проекти и среща с приятели.

 

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Декан на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, България

Председател на Организационния комитетОбща информация


Научни направления


Комитети


Важни дати


Такса за правоучастие


Шаблони на резюме и доклад


Тракийски университет - Стара Загора


Факултет "Техника и технологии" - Ямбол


Карта

Image of European Union

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of National Flag

Image of Union Flag & Naval Jack