Home

เว็บไซต์โครงการอบรม Google App For Education วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา