หน้าหลัก

บทเรียนออนไลน์ เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

มาตรฐาน ว 6. 1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.1/1     สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก

6.1 ม. 1/2     ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

6.1 ม. 1/3     สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์

6.1 ม. 1/4     สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ

6.1 ม. 1/5     สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

6.1 ม. 1/6     สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด

6.1 ม. 1/7     สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนผังสาระการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่อง ลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บทเรียน ดังนี้

บทเรียนที่ 1 เรื่องบรรยากาศน่ารู้                                      เวลา 2 ชั่วโมง

บทเรียนที่ 2 เรื่องสมบัติของอากาศ                                   เวลา 8 ชั่วโมง

บทเรียนที่ 3 เรื่องปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ                    เวลา 5 ชั่วโมง

บทเรียนที่ 4 เรื่องนักพยากรณ์น้อย                                    เวลา 2 ชั่วโมง

บทเรียนที่ 5 เรื่องลมฟ้าอากาศกับการกำรงชีวิต                     เวลา 2 ชั่วโมง

 

สาระสำคัญ

บรรยากาศของโลกประกอบด้วยแก๊สต่างๆ ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และอื่นๆ บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นๆ ตามอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน สมบัติของแก๊ส และสมบัติทางอุตุนิยมวิทยา

อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เช่น การเกิดเมฆ ฝน ลม พายุ ลมมรสุม เป็นต้น

การพยากรณ์อากาศเป็นการทำนายสภาพอากาศล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ปริมาณเมฆ และปริมาณฝน

ลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลกทำให้เกิดพายุ เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ และลานีญา ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

Comments