uw belang als OUDER

De kans dat uw (hoog-)begaafde kind in een verre van ideale schoolsituatie zit is niet gering. Ongeacht of uw kind uitsluitend regulier onderwijs volgt, deelneemt aan een plusgroep of dat uw kind voltijd begaafdenonderwijs krijgt, er zijn voldoende zaken om u zorgen over te maken.

Als ouder van een (hoog)begaafd kind in het reguliere basisonderwijs heeft u een grote kans dat u uw kind met serieuze problemen ziet worstelen. Het ontbreken van voldoende uitdaging in het dagelijkse cognitieve aanbod is er een. Dit probleem is de afgelopen decennia gelukkig steeds duidelijker geworden. Dit heeft echter op lang niet alle scholen geleid tot een adequaat lesaanbod voor (hoog-)begaafde kinderen. Onze ervaring is dat dit geen onwil is van scholen en leerkrachten maar eerder het gevolg van een gebrek aan expertise.

Het lesaanbod aan uw kind is echter niet uw enige zorg. Zeker zo belangrijk is het welbevinden van uw kind. Een onderwerp dat wat korter op aandacht mag rekenen en waarvan de inzichten, ook onder experts, erg uiteen lopen. Wellicht kan uw kind qua ontwikkeling niet altijd aansluiting vinden bij leeftijdgenoten. Over het effect van exclusief onderwijs op hoogbegaafde kinderen hoort u wisselende berichten. Natuurlijk kent u de verhalen over vastgelopen kinderen die in voltijd begaafdenonderwijs weer helemaal opbloeien, maar bent u bang om uw kind weg te halen uit een vertrouwde omgeving. Voor dit probleem geeft het TOPPLAN een oplossing door het aanbod van begaafdenonderwijs vanuit de school van uw kind te organiseren. Uw kind zal dus altijd tussen bekenden zitten, ongeacht de oplossing die het beste past.

Uw zorgen zouden kleiner worden wanneer de school van uw kind binnen haar bestuur zorgt voor een zichtbare en herkenbare organisatie waarin de zorg voor (hoog-)begaafde kinderen afdoende  is geregeld. Waar u als ouder zonder gêne terecht kunt met uw zorgen, in de wetenschap dat men de bijzonderheden van uw kind herkent en begrijpt. U begrijpt namelijk best dat de leerkracht van uw kind niet alles weet, maar u vindt wel dat de school voldoende expertise moet hebben om uw kind goed onderwijs te geven.

Misschien behoort u wel tot de ouders die tevreden zijn over de huidige schoolsituatie van uw kind. In dat geval liggen uw zorgen in vele gevallen bij de continuïteit van het onderwijs. Vaak wordt u geconfronteerd met  (hoge) eigen bijdragen die niet iedereen gemakkelijk kan betalen. Ook kent u de verontrustende berichten dat steeds meer scholen stoppen met het aanbieden van exclusief onderwijs en bent u bang dat u ook uw kind aan de beurt komt. Wie weet zit u al in deze situatie en moet u op zoek naar een alternatief. In alle gevallen zal het TOPPLAN u helpen om samen met de school te komen tot een effectief en efficiënt aanwenden van middelen en een gerichte en besparende samenwerking met andere scholen binnen het bestuur of samenwerkingsverband.

Help uw kind door in gesprek te gaan met de school over het TOPPLAN. Het wordt hen gratis aangeboden. Wij wensen u veel succes,

Denktank TOPPLAN