หน้าแรก

YouTube Video


https://sites.google.com/a/toomyai.ac.th/chanthorn/home/gg.gg-tw.png

http://www.tepeonline.org/choose.php
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

YouTube Video


ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat

 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด นายจันทร  เที่ยงภักดิ์ 
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
Tel. 09-1525-3619
ลิงค์จาก สพม.32
ระบบสารสนเทศ
: SAR 60
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
 • Zyggote 3D Human Anatomy
 •  
  จำขึ้นใจ

  https://sites.google.com/site/sornor8/sux-prachumgooglesite
  https://sites.google.com/site/sornor8/xbrm-ratn-rasdr-barung
  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ocMJhuLL-RF9q9UpXxVmXY_VbMvHZAZg
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDOJ_6xxKkKo2-QQiIxAXOKNvLrBxePE-zKd7M5_bvC046g/viewform
  https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/itec-ssbr-32/kar-chi-ngan-xinthexrnet-khxng-rongreiyn-ni-sangkad-sphm-32
  https://chomjan1722.blogspot.com/
  https://www.facebook.com/groups/740268309435979/about/
  https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/chx-parichat-1
  https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-buriramy/


  Comments