Sætningsanalyse
Sætninger består af led og ikke af ord alene. En sætning består normalt af mindst et verballed og et subjekt. Oftest vil der dog forekomme flere forskellige led.
Sætningsanalyse er et vigtigt redskab til at gennemskue de grammatiske sammenhænge i en sætning. For at kunne analysere en sætning på den mest sikre måde, er det vigtigt, at du søger efter leddene i den nedenfor nævnte rækkefølge. Arbejd dig altså altid nedad i skemaet.
 

VerballedVertballeddet består altid af et finit verbum eller et sammensat verbum (finit + infinit), men kun det finitte skal passe til subjektet i person og tal. Dette kaldes kongruens.
Det finitte verbum er det verbum, du kan sætte "jeg" foran.


Drengen læser en bog.
SubjektSubjektet i en sætning finder du ved at spørge med hvem/hvad + O.

Subjektet vil oftest være et substantiv eller et pronomen.

Subjektets kasus er nominativ.


Drengen læser en bog.
SubjektsprædikatSubjektsprædikatet forekommer ved et af de følgende verber:

være, blive, hedde, kaldes, synes, anses for

Subjektsprædikatet fortæller altid noget om subjektet.

Man kan ikke virkelig spørge sig frem til subjektsprædikatet.

Subjektsprædikatets kasus er nominativ.


Bogen er en krimi.
Direkte objekt/akk. obj.Det direkte objekt i en sætning finder du ved at spørge med hvem/hvad + O + X

Det direkte objekts kasus er akkusativ.


Drengen læser en bog.
ObjektsprædikatObjektsprædikatet forekommer ved et af følgende verber:

kalder, anser for

Objektsprædikatet fortæller altid noget om objektet.

Objektsprædikatets kasus er akkusativ.


Han kalder bogen god.
Indirekte objekt/dat. obj.Det indirekte objekt i en sætning finder du ved at spørge med for/til hvem/hvad + O + X + objekt. Til/for må ikke stå foran det led, du finder, for så er det et adverbialled.

Det direkte objekts kasus er dativ.

Drengen giver mig bogen.
Adverbialled
Der findes to slags adverbialled

a) adverbier (kan ikke bøjes i kasus)

b) præpositionsforbindelser (kasus styres af præpositionen). Adverbialleddene er de led, der udtrykker noget med tid, sted, årsag, måde osv.


Drengen læser længe.
Drengen læser i bogen.