Uchádzači

Prihlášky do nového školského roka Univerzity 3. veku 2015 /2016 sú uzatvorené. Prihlásilo sa viac ako 60 poslucháčov do 1. ročníka UTV a 1. nadstavbového ročníka. Ďakujeme za váš záujem a prejavenú dôveru .

Všeobecné informácie o Univerzite tretieho veku  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne:

Univerzita tretieho veku (UTV) je inštitúcia záujmového vzdelávania starších občanov Slovenskej republiky, ktoré sa vykonáva v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v SR a nadväzuje na gerontologický program UNESCO. Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť záujemcom nové poznatky, vedomosti a zručnosti, zamerané na rozvoj ich osobnosti a na prospech celej spoločnosti.

 Štúdium na Univerzite tretieho veku pri TnUAD:

Štúdium na UTV trvá tri roky. Semester tvorí spravidla spolu 28 vyučovacích hodín rozdelených do siedmich sústredení (formou prednášok a konzultácií), ak učebný plán neurčí inak.

V novom akademickom roku 2015/ 2016 poskytneme uchádzačom širší rozsah predmetov. Okrem povinných prednášok budú mať študenti UTV možnosť výberu z dvoch voliteľných predmetov. Prvý ročník bude okrem iných zameraný na použitie moderných informačno-komunikačných prostriedkov, telefónov, tabletou a internetu  v živote človeka. Výberom voliteľných predmetov si môžu poslucháči zvoliť aj vlastné zameranie.  

Termín podania prihlášky: do 6. 10. 2015

Príspevok pre akademický rok 2015/2016: 30 €

Začiatok akademického roka 2015/2016 sa plánuje v zimnom semestri (október 2015). Podmienkou prijatia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek nad 50 rokov a zaplatenie príspevku na UTV (v každom roku štúdia).

Prihlášku je možné vyzdvihnúť si na Referáte vzdelávania a organizácie štúdia TnUAD (Rektorát, Študentská 2, Trenčín) alebo stiahnuť z web stránky. Vyplnenú zaslať spolu s overenou kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní na adresu TnUAD.

Prihláška na stiahnutie . Formát MS Excell - na vyplnenie v el forme.            Formát pdf na vytlačenie a vyplnenie ručne.


 Prijímacie skúšky sa nekonajú. O prijatí na štúdium rozhoduje rektor, jeho rozhodnutie je konečné.


Kontakt:

Ing. Janka Verná 

e-mail:  janka.verna@tnuni.sk  

č.t. 032/7400 117