ỨNG DỤNG KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Văn bản pháp quy: 

1. Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ban hành "Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên".

2. Quyết định số 1398/QĐ-ĐHTN ngày 26/08/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ban hành “Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đối với Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”.

Bạn phải đăng nhập để thêm tiện ích chỉ hiển thị với bạn