ขั้นตอนการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการ


              ศูนย์วิทยบริการได้จัดทำคู่มือการใช้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกวิธีและได้รับความความสะดวกในการใช้บริการ 
ตลอดจนการได้รับบริการสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ โดยมีขั้นตอนการใช้บริการแต่ละประเภท ดังนี้การยืมต่อ 
(Renew)

https://drive.google.com/file/d/1UNZWY4OOB82slM0FCgqfBoZcUOC5oQ5g/view?usp=sharing


การใช้งานและติดตั้ง Application OokBee

https://drive.google.com/file/d/0B9FgeyRBAgXyMlF3WWNUOWMyVDQ/view?usp=sharing


การใช้บริการระหว่างห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/file/d/17khhwI0hO__No7J9acLkd7S1y2shrXxG/view?usp=sharing

การจองทรัพยากรสารสนเทศ 
(Request)

https://drive.google.com/drive/folders/0BxDwMlA9-sHubzVvaEk4OTludlk


การใช้งานฐานข้อมูล 
Emerald

https://db.tt/6txpNZfsuq
 
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search)

https://drive.google.com/file/d/1AGI0RPs7xo0x5o50FInW5NBPcWIedk6T/view?usp=sharing


การใช้บริการ eBooks 
ของ สำนักพิมพ์ ASIA Books

https://drive.google.com/file/d/0B9FgeyRBAgXyaWxpdDdRbG1VcUk/view?usp=sharing
 
การยืมด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Checkout)

https://drive.google.com/file/d/153ofpkCtiJ7jznGq08yHW03Frzyw_263/view?usp=sharing


การใช้งาน 
Maruey eLibrary

https://drive.google.com/file/d/0B9FgeyRBAgXyMl8wNHFXd05JUVk/view?usp=sharing