คู่มือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้บริการ (User Guide)

              ศูนย์วิทยบริการได้จัดทำคู่มือการใช้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกวิธีและได้รับความความสะดวกในการใช้บริการ 
ตลอดจนการได้รับบริการสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ โดยมีขั้นตอนการใช้บริการแต่ละประเภท ดังนี้
YouTube Video

                       
  การสืบค้น eBooks in UPAC TNI Library

   
 
        

YouTube Video

                       
   BookdosePath
   https://bookdosepath.com/ 
      เป็น eBook ภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาจากหลายสำนักพิม์  เช่น ส.ส.ท. ซีเอ็ดยูเคชั่น ธรรมนิติ ฯลฯ สามารถอ่านหนังสือออนไลน์ได้จาก Computer PC และ Application บนมือถือ      

YouTube Video

                       
   KinoDen
   https://kinoden.kinokuniya.co.jp/TNILibrary 
      เป็น eBook ภาษาญี่ปุ่น จัดทำโดยบริษัท Kinokuniya ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา

YouTube Video

                       
   IG LIBRARY
   
        เป็น eBook ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา 
 การยืมต่อ 
(Renew)

https://drive.google.com/file/d/1UNZWY4OOB82slM0FCgqfBoZcUOC5oQ5g/view?usp=sharing


การยืมด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Checkout)

https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/user-guide/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-Self-CheckOut-2021.jpg


การใช้บริการ eBooks 
ของ สำนักพิมพ์ ASIA Books

https://drive.google.com/file/d/0B9FgeyRBAgXyaWxpdDdRbG1VcUk/view?usp=sharing

 
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search)

https://drive.google.com/file/d/1AGI0RPs7xo0x5o50FInW5NBPcWIedk6T/view?usp=sharing


การใช้บริการระหว่างห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/file/d/17khhwI0hO__No7J9acLkd7S1y2shrXxG/view?usp=sharing


การใช้บริการ 
Maruey eLibrary

https://elibrary.maruey.com/
การจองห้อง 
Meeting Room

https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/user-guide/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-Meeting-2563-1.jpg


การใช้งานฐานข้อมูล 
Emerald

https://db.tt/6txpNZfsuq


การจองทรัพยากรสารสนเทศ 
(Request)

https://drive.google.com/drive/folders/0BxDwMlA9-sHubzVvaEk4OTludlk


การใช้งานและติดตั้ง Application OokBee

https://drive.google.com/file/d/1TrjkQsbHyWMgojB8o4BQfEuLvabI79aC/view?fbclid=IwAR0JK7YE4JUwbVeoU8NfucEvAq9B3iJsmtDk8gvRVT3mmSDvtROb8bxFCMM

   https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/