SET Corner

บริการมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)


     ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ทางด้านการเงิน การออม และการลงทุน ตั้งแต่ปี 2550 โดยได้รับการสนับสนุนหนังสือและสิ่งพิมพ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงิน การออม และการลงทุน แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

     หนังสือ SET Corner จัดอยู่ในประเภทหนังสือทั่วไป (General Books) สามารถยืมออกได้ ตามระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ 


                                    
Comments