บริการเครือข่ายไร้สาย         
Services > Wireless LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                      
                         


      ศูนย์วิทยบริการร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICC) ติดตั้งเครือข่ายไร้สายภายในบริเวณ
ศูนย์วิทยบริการ เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เครือข่ายได้ โดยลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ 
เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและการเรียนรู้

     ผู้ใช้บริการสามารถขอรับรหัส Login ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร A ชั้น 3 ห้อง A301 
โดยเปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์วิทยบริการ