บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Services > Self-access Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งอยู่ภายในศูนย์วิทยบริการมีคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 40 เครื่อง


เวลาเปิดบริการ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น.-17.30 น.
หมายเหตุ : ปิดบริการตามประกาศของศูนย์วิทยบริการ