บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 บริการวารสารฉบับปัจจุบัน
           จัดให้บริการแบบชั้นเปิด
           วารสารและนิตยสารภาษาไทยจัดเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ
           วารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศจัดเรียงตามตัวอักษร A-Z

            รายขื่อวารสารภาษาไทยที่บอกรับบริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจุจบัน


     
           จัดให้บริการไว้ที่แขวนหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
บริการวารสารฉบับล่วงเวลา
           จัดให้บริการแบบชั้นเปิด
           สามารถยืมออกได้


บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา           จัดให้บริการแบบชั้นปิด