บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริการวารสารฉบับปัจจุบัน           จัดให้บริการแบบชั้นเปิด
           วารสาร นิตยสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดเรียงบนชั้นตามสาขาวิชา


บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจุจบัน


   

           จัดให้บริการไว้ที่แขวนหนังสือพิมพ์ภายในห้องบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 
               ทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบริการวารสารฉบับล่วงเวลา
           จัดให้บริการแบบชั้นเปิด
           สามารถยืมออกได้ โดยมีระยะเวลาการยืม 7 วัน