บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search Catalog)


          ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทางเว็บไซต์ http://library.tni.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานสหกิจศึกษา วารสารวิชาการ นิตยสาร รวมไปถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์วิทยบริการบอกรับเป็นสมาชิก
        

ขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search)

https://drive.google.com/file/d/1AGI0RPs7xo0x5o50FInW5NBPcWIedk6T/view?usp=sharing

 หน้าหลักสำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ