บริการยืมต่อ (Renew)

                        *ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการยืมต่อ  
หากไม่ปฏิบัติตามและมีค่าปรับเกินกำหนดส่งเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบ library@tni.ac.th*

       
                                                                                          
                                                                                  https://drive.google.com/file/d/1UNZWY4OOB82slM0FCgqfBoZcUOC5oQ5g/view                  http://library.tni.ac.th/ULIB/member/