บริการยืมต่อ (Renew)

                        *ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการยืมต่อ  
หากไม่ปฏิบัติตามและมีค่าปรับเกินกำหนดส่งเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบ library@tni.ac.th*

       http://library.tni.ac.th/ulib/member/   http://library.tni.ac.th/ulib/member/