บริการพิมพ์เอกสาร (Printing Service)


           ศูนย์วิทยบริการได้จัดให้บริการพิมพ์เอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยนำระบบการพิมพ์เอกสารของบริษััทดับเบิ้ลเอ 
(Double A) มาติดตั้งและให้บริการ ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว คุณภาพดี การชำระเงินค่าพิมพ์เอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้หลายช่องทาง                   สามารถสั่งพิมพ์และศึกษาวิธีการใช้งานได้จากมือถือและเว็บไซต์  https://www.doubleafastprint.com/  

           จุดให้บริการ ได้แก่ โซนบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ อาคาร E ชั้น 2 
     


                                                                                                                                                                  https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/