บริการพิมพ์เอกสาร (Printing Service)


           เป็นการอำนวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสารต่างๆ โดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินค่าพิมพ์เอกสารที่งานการเงิน ณ อาคาร A ชั้น 2 ด้านหน้าห้องสมุด แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด เพื่อเติมเงินเข้าระบบ Print โดยสามารถใช้บริการพิมพ์เอกสารได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 2 และห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร A (ห้อง A308) 
       
         ขั้นตอนการใช้บริการพิมพ์เอกสาร