บริการ Meeting Room
            
         บริการ Meeting Room 
            เป็นบริการห้องประชุมกลุ่มและทบทวนการเรียน โดยต้องทำการจองห้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งในการใช้บริการแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 5 คน และกำหนดเวลาในการใช้บริการกลุ่มละ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2563 ขอความร่วมมือเข้าใช้บริการ ครั้งละ 2-3 คน เนื่องจากศูนย์วิทยบริการได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019)                                                          
                                         

                                                       https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/           https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/services/meeting-room-service/lib-reserved-1          https://intranet.tni.ac.th/lib-reserved/day.php?year=2020&month=9&day=1&area=3&room=11