บริการ Meeting Room และ Edutainment Room

            
         บริการ Meeting Room 
            เป็นบริการห้องประชุมกลุ่มและทบทวนการเรียน ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 โดยต้องทำการจองห้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งในการใช้บริการแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 5 คน และกำหนดเวลาในการใช้บริการกลุ่มละ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

     บริการ Edutainment Room           
                    เป็นบริการสื่อมัลติมีเดียประเภทบันเทิง (ภาพยนตร์) และสารคดี ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 โดยผู้ใช้สามารถยืมสื่อมัลติมีเดียเพื่อรับชมภายในศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 เท่านั้น ซึ่งจะต้องทำการจองห้องก่อนขอยืมสื่อมัลติเดีย โดยกำหนดเวลาในการจองไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และต้องนำสื่อมัลติมีเดียส่งคืนทุกครั้งเมื่อรับชมเรียบร้อยแล้วhttps://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/services/meeting-room-service/lib-reserved