การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ


        ศูนย์วิทยบริการได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเพื่อจัดซื้อและนำมาให้บริการภายในห้องสมุด
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
        1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างตามประเภทของผู้ใช้บริการ 
        2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
        3. ลงลายมือชื่อกำกับ และข้อมูลติดต่อให้ชัดเจน (สำหรับคณาจารย์ จะต้องนำเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ และให้คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรอง)
        4. ส่งแบบฟอร์มเสนอซื้อให้กับศูนย์วิทยบริการ เพื่อดำเนินการพิจารณาจัดซื้อต่อไป
        https://drive.google.com/file/d/1wQrkbKBMY-EeWqRL0fF31Gp524MoYSJM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1nWTx5hQ4RWqu1u2r9NsNAj8OtlaUTvlT/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1oe3LoOEGTb8AJl9qjn6zdSceFdAMYede/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1dBhngt6uRvUJ_Hm9vHC29yMLzLIShJOr/view?usp=sharing