ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ
Services > Library of Congress Classification System        นอกจากการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแล้ว ศูนย์วิทยบริการได้จัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ด้วยสัญลักษณ์
ที่ศูนย์วิทยบริการกำหนดขึ้นเอง ได้แก่