บริการระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan)

 
               
     
          
           ระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ


        

https://drive.google.com/file/d/1I9IJnuhO4d8E2BBS9vUE_RbhRjRwcM24/view?usp=sharing

  
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
  ศูนย์วิทยบริการ อาคาร A ชั้น 2 
  โทร. 02-7632625-6 เบอร์ภายใน 2625-6 
https://drive.google.com/file/d/1O9iqVWOyhM3rG6_xeqdd9b2hD9zpJtaL/view?usp=sharing