บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

     

ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  

    1. ผู้มีสิทธิ์ยืม ได้แก่ 

            1.1 นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   

            1.2 อาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

            1.3 สมาชิกสมทบ (ส.ส.ท.)

            1.4 บุคคลภายนอกไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกศูนย์วิทยบริการ แต่สามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ภายในศูนย์วิทยบริการได้

    โดยแสดงบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการยืม ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นในการยืมหรือการใช้บริการใดๆ ในศูนย์วิทยบริการ

    2.  ทรัพยากรฯ ที่อนุญาตให้ยืมออก 
            ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง ตำราเรียนสำรอง สื่อมัลติมีเดียที่มิใช่ภาพยนตร์ และวารสารฉบับล่วงเวลา

    3. ทรัพยากรฯ ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก 
            ได้แก่ วารสารฉบับปัจจุบัน จุลสาร จดหมายข่าว งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สื่อมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์ และทรัพยากรฯ อื่นๆ ที่ศูนย์วิทยบริการระบุห้ามยืม แต่สามารถยืมถ่ายเอกสารได้ และให้นำมาคืนภายในวันที่ยืม  

  4. การคืนหนังสือ

        สามารถส่งคืนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

         4.1 ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์วิทยบริการ

 4.2 ส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ

         หากมีค่าปรับบรรณารักษ์จะบันทึกไว้ในฐานข้อมูลและผู้ใช้จะต้องชำระค่าปรับในการยืมครั้งต่อไป

    5. การยืมต่อ

        เมื่อครบกำหนดคืน หากมีความประสงค์จะยืมต่อ ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

        5.1 นำทรัพยากรฯ มาทำการยืมต่อที่เคาน์เตอร์บริการรือแจ้งความประสงค์ขอยืมต่อโดยไม่ต้องนำทรัพยากรฯ มา และต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งที่ทำการยืมต่อ

        5.2 การยืมต่อทางโทรศัพท์ ผู้ใช้บริการสามารถโทรศัพท์มาขอยืมต่อที่หมายเลข 02-7632626 (ศูนย์วิทยบริการ) โดยแจ้งรหัสนักศึกษาและชื่อ-นามสกุลให้บรรณารักษ์ทราบ

        5.3 การยืมต่อทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริกา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

            5.3.1 เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ ให้คลิกที่ Icon  RENEW จากนั้นให้กรอก รหัสประจำตัวนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ในช่อง รหัสสมาชิก

            5.3.2 ช่องรหัสผ่าน กรณีเข้าใช้งานครั้งแรกไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ จากนั้น คลิก "เข้าสู่ระบบ"

            5.3.3 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ "หน้าหลักสมาชิก"

            5.3.4 จะปรากฏรายละเีอียดของทรัพยากรฯ ที่ยืมไป หากรายการใดสามารถยยืมต่อได้ จะปรากฏ คำว่ "Renew" ให้คลิกได้เลย

            5.3.5 ผู้ใช้บริการจะสามารถทำการยืมต่อได้ ภายในวันกำหนดส่งไม่เกิน 3 วัน หากเกินกำหนดส่งแล้วจะไม่สามารถยืมต่อได้ ต้องนำมาหนังสือมาส่งคืนที่ศูนย์วิทยบริการและชำระค่าปรับ

            5.3.6 เมื่อทำการยืมต่อเีรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบวันกำหนดส่งครั้งต่อไปให้เรียบร้อย ก่อนทำการ log-out จากระบบ

            หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดได้เองหลังจากการเข้าใช้งานในครั้งแรก และสามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ โดยคลิกที่ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" พร้อมทั้งคลิก Submit เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข


ระยะเวลาการยืมและอัตราค่าปรับ
 https://drive.google.com/file/d/1Kyii2Qu4Aa584eFA_8jvM_fo367gwpnU/view?usp=sharing