เลขเรียกหนังสือ
Services > Call Number  

       “เลขเรียกหนังสือ” หรือ “เลขหมู่หนังสือ” (Call number) มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ    
           1. สัญลักษณ์การจัดหมวดหมู่ (ระบบ LC)
           2. เลขผู้แต่ง    
           3. ปีที่พิมพ์    
           4. เล่มที่   ฉบับที่

        ตัวอย่าง
* เลขผู้แต่ง จะประกอบด้วยตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง เลขประจำตัวผู้แต่ง และตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง

ตัวอย่าง   "ส649ม"         "ส"        คือ    ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง

                "649"    คือ    เลขประจำตัวผู้แต่ง

                                   "ม"        คือ    ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง

 หากหนังสือเล่มนั้นเป็นภาษาไทย ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งจะเป็นภาษาไทย เช่น ส649ม

 หากหนังสือเล่มนั้นเป็นภาษาต่างประเทศ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งจะเป็นภาษาอังกฤษ เช่น P643U
                                                                                                                                                                                       https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/