บริการต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการ 


 


       บริการตำราเรียนสำรอง

       บริการยืมสิ่งพิมพ์ไปสำเนา       บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

       บริการพื้นที่สำหรับใช้ Notebook       บริการมุมหนังสือ Abe Shinzo Library

       บริการมุมหนังสือ Best Books to Read

       บริการมุมสหกิจศึกษา

       บริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ  คลิก! แบบฟอร์มเสนอซื้อ 

       บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา

 
เครื่องมือช่วยค้น       วิธีตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ