บริการต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการ

            ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักในการให้บริการวิชาการและเผยแพร่วิทยาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน  โดยได้รวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อตีพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบัน รวมทั้งบุคคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้


   บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
                 เป็นบริการให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือทั่วไป ตำราเรียนสำรอง วารสารฉบับล่วงเวลา นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน หนังสือการ์ตูน และสื่อมัลติมีเดียประเภทวิชาการ โดยผู้ใช้จะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการยืม

 
   บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
                  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทางเว็บไซต์ http://library.tni.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานสหกิจศึกษา วารสารวิชาการ นิตยสาร รวมไปถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์วิทยบริการบอกรับเป็นสมาชิก

                  ขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

 
   บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง
               ให้บริการยืมหนังสือด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง ซึ่งจัดให้บริการที่ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 
  
                   
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ

 
  บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องทบทวนการเรียน (Meeting Room)
            ให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยและทบทวนการเรียนที่ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 ซึ่งต้องทำการจองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ โดยต้องมีผู้ใช้บริการกลุ่มละ 5 คน ขึ้นไป และใช้บริการได้กลุ่มละ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

             
 

  บริการห้องรับชมภาพยนตร์  (Edutainment Room)
                ให้บริการสื่อมัลติมีเดียประเภทบันเทิง (ภาพยนตร์) และสารคดี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อมัลติมีเดียเพื่อรับชมภายใน Edutainment Room และรับชมที่เครื่องคอมพิวเตอร์บริการภายในศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 โดยต้องส่งคืนภายในวันที่ยืม ห้ามนำออกจากศูนย์วิทยบริการ

 
  บริการพื้นที่นั่งอ่านและมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
             
ศูนย์วิทยบริการได้จัดพื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพื้นที่สำหรับค้นคว้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ณ บริเวณอาคาร A ชั้น 1 และ ชั้น 2 โดยสามารถรองรับผู้ใช้บริการ ชั้นละประมาณ 200 คน 
   บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
            ผู้ใช้บริการสามารถจองทรัพยากรสารสนเทศได้ในกรณีที่ทรัพยากรนั้นๆ ถูกยืมออกจากศูนย์วิทยบริการ ซึ่งได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแล้วว่าถูกยืมไปหมดทุกรายการ หรือมีเพียงฉบับเดียวในห้องสมุด โดยสามารถทำการจากหน้าผลการสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ได้เลย
                วิธีจองทรัพยากรสารสนเทศ
 
   บริการพิมพ์เอกสาร (Printing Service)
             ผู้ใช้ต้องชำระเงินค่าพิมพ์เอกสารที่งานการเงิน แล้วนำ ใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่/บรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 เพื่อเติมเงินเข้าระบบ Print โดยสามารถใช้บริการพิมพ์เอกสารได้ที่ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 หรือห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร A ห้อง A308 (รหัสผ่านสำหรับ login คอมพิวเตอร์ เพื่อ Print เอกสาร คือรหัสที่ใช้ login Window หรือ Login Wi-Fi ของแต่ละบุคคล) 
   บริการสื่อมัลติมีเดีย
            ให้บริการสื่อมัลติมีเดียประเภทซีดีรอม/ดีวีดีวิชาการ ที่ประกอบมากับหนังสือ และซีดีรอม/ดีวีดี สำหรับฝึกภาษาอังกฤษ รวมถึง eBooks ที่จัดทำในรูปแบบซีดีรอม ให้บริการแบบชั้นปิด หากต้องการยืมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอยืมที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

 
   บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
              
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournals) วิทยานิพนธ์/งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (eThesis) โดยศูนย์วิทยบริการบอกรับเป็นสมาชิกและเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภท Open Access (เปิดให้บริการใช้ฟรี) 

 
  บริการระหว่างห้องสมุด
            เป็นการให้บริการขอทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศ การขอใช้บริการสืบค้น และขอทำสำเนาผลการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุดเครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
   บริการจัดส่งเอกสาร 
            เป็นบริการจัดส่งหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกภายนอกห้องสมุด ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และบุคลากร (จัดส่งเฉพาะภายในสถาบัน) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ และกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มขอใช้บริการจัดส่งเอกสาร 


 
   บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง: วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
                ให้บริการการอ่าน การค้นคว้าวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทอื่นๆ มีทั้งวารสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สามารถยืมออกได้เฉพาะวารสารฉบับล่วงเวลา สำหรับวารสารฉบับปัจจุบันและหนังสือพิมพ์ไม่อนุญาตให้ยืมออก ผู้ใช้บริการสามารถอ่านและค้นคว้าภายในศูนย์วิทยบริการเท่านั้น 


 
   บริการตำราเรียนสำรอง
               ให้บริการตำราเรียนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ที่อาจารย์ประจำวิชาได้ยื่นความประสงค์ให้สำรองไว้ เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในแต่ละรายวิชา โดยศูนย์วิทยบริการได้แยกชั้นหนังสือตำราเรียนสำรองออกจากชั้นหนังสือทั่วไปและกำหนดสัญลักษณ์ REV ติดที่สันหนังสือ เพื่อให้มีความแตกต่างจากหนังสือทั่วไป

 
   บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
                ผู้ใช้สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เอกสาร เพื่อสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และใช้บริการสื่อมัลติมีเดีย โดยจัดให้บริการที่ ชั้น 1 จำนวน 8 เครื่อง และชั้น 2 จำนวน 6 เครื่อง 


 
   บริการพื้นที่สำหรับใช้ Notebook
                ผู้ใช้บริการสามารถนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการตามจุดต่างๆ ที่จัดไว้ให้ โดยมีบริการ Wi-Fi ปลั๊กไฟ และโต๊ะสำหรับวางโน้ตบุ๊ค

 
   บริการเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (Wi-Fi)
                
ศูนย์วิทยบริการร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICC) ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในบริเวณศูนย์วิทยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าและการเรียนรู้ โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา
                    ผู้ใช้บริการสามารถขอรับรหัสผ่าน W-Fi ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร A ชั้น 3 ห้อง A309 โดยเปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์วิทยบริการ

 
   บริการมุมความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner)
                ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ทางด้านการเงิน การลงทุน และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


 
   บริการมุมความรู้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Corner)
                
ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษาประจำชาติ วัฒนธรรม และแนวคิดต่างๆ ด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน


 
   บริการมุมหนังสือ Abe Shinzo Library
                ให้บริการหนังสือทางด้านวิชาการ นวนิยาย การ์ตูนภาษาญี่ปุ่น เพื่อฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวจาก Mr. Abe Shinzo นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น

 

   บริการมุมหนังสือ Best Books to Read
                ให้บริการแนะนำหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น นำมารวบรวมไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการไปค้นหาหนังสือตามชั้นทั่วไป สามารถยืมออกได้ตามปกติ


 
https://drive.google.com/file/d/1wQrkbKBMY-EeWqRL0fF31Gp524MoYSJM/view?usp=sharing    บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
                ผู้ใช้บริการสามารถเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เพื่อจัดซื้อและให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ โดยขอแบบฟอร์มเสนอซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์  http://library.tni.ac.th

 
   บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop)
                ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนทรัพยากรฯ นอกเวลาทำการ ของศูนย์วิทยบริการได้ทางตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 กรณีมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง สามารถชำระภายหลังได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
        
 
   บริการตู้รับฝากสิ่งของ (Locker)
                
ผู้ใช้บริการสามารถฝากสิ่งของไว้ที่ตู้ Locker ทางเข้าศูนย์วิทยบริการชั้น 1 และชั้น 2 และรับฝากได้ภายใน 1วัน หากฝากไว้ข้ามวันศูนย์วิทยบริการจะจำหน่ายทิ้งในวันถัดไป ผู้ใช้จะต้องศึกษาวิธีการใช้ตู้ Locker ให้เข้าใจ และจดจำรหัสในการเปิด-ปิดตู้ด้วยตนเอง
 

เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ