ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้ศูนย์วิทยบริการ  
                                                                                                                             ระเบียบการใช้บริการห้องประชุม/Edutainment Room ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1