คู่มือการใช้ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2564


ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
    
https://drive.google.com/file/d/1ehaITKqRtjNTLZLMnxt5YX-9bxEfHE75/view?usp=sharing

   
 
 
       ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้ศูนย์วิทยบริการ