คู่มือการใช้ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2562

http://online.flipbuilder.com/ungb/hgun/mobile/index.html
       
https://drive.google.com/file/d/1Kyii2Qu4Aa584eFA_8jvM_fo367gwpnU/view?usp=sharing
   
 
 
       ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้ศูนย์วิทยบริการ