บริการ Meeting Room 
            
         บริการ Meeting Room (เปิดให้บริการกรณีพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ )

       ให้บริการห้องประชุมภายในศูนย์วิทยบริการ ณ อาคาร E ชั้น 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 3/2562 และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยสามารถจองห้องได้ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
            
                                                          
                                         
                                                                                              https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/              http://library.tni.ac.th/lib-reserved/day.php?day=5&month=7&year=2019&area=3&room=7