เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ
  สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เว็บไซต์งานวิจัย วารสารวิชาการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  เว็บไซต์รวบรวมวิทยานิพนธ์ภายในประเทศ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : สมัครสมาชิกฟรี

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ฐานข้อมูลแหล่งวารสารในประเทศไทย

  E-book (Google)


เว็บไซต์ทั่วไป
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

  ราชบัณฑิตยสถาน สืบค้นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

  อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)