วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.เผยแพร่ผลงานวิจัย/พัฒนาและผลการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งนักวิจัย/พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ
2.  เพื่อเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนและกระจายองค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.  เพื่อเป็นศูนย์รวมข่ายงานให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เสนอแนวความคิด
ผลงานวิจัย/พัฒนาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติโดยส่วนรวมสืบไป

Website : http://202.44.34.134/journal/index2.htm

Comments