วารสารบริหารธุรกิจ


วารสารบริหารธุรกิจ

1.เพื่อต้องการนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (Managerial Contributions) ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ 

2.เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ในอันที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เรื่องราวเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนในสังคมธุรกิจโดยทั่วไป

Comments