ฉลาดซื้อ



      นิตยสาร  ฉลาดซื้อ

 ฉลาดซื้อเป็นนิตยสารรายเดือนที่ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทำขึ้น เราจะทำการทดสอบว่าสินค้าชนิดนี้ผลิตที่ไหน คุณภาพเป็นอย่างไร ทั้งการใช้งานและการวินิจฉัยโดยนำสินค้าส่งห้องทดลอง ดังนั้น ข้อมูลเรื่องสินค้าและบริการของเราจึงเป็นหนึ่งที่ไม่มีใครทำ และนิตยสารฉบับนี้ไม่มีโฆษณา เพราะทางมูลนิธิฯ มีนโยบายไม่รับโฆษณาเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมในการทดสอบสินค้า

  หากเรามีประชาชนร่วมเป็นสมาชิกจำนวนมาก จะทำให้เรามีเสียงของผู้บริโภคที่ดังขึ้น เหมือนเรามีพลังพอๆ กับคนแสนคนทีเดียว เพราะเราจะมีทั้งเครือข่าย และสมาชิกนิตยสาร ทำให้เรามีพลังในการต่อรองกับสินค้าและบริการที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าว

        Website : http://www.chaladsue.com/







Comments