ศิลปวัฒนธรรม

  

นิตยสาร "ศิลปวัฒนธรรม"

    นิตยสารศิลปวัฒนธรรมรายเดือ ภาระกิจหลักของกองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งในเรื่องของกรอบประเด็นเนื้อหาที่ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมาย และความตรงต่อเวลาในการวางตลาด 
    ด้วยเนื้อหาที่หลักแหลม ตรงใจกลุ่มผู้อ่าน ข้อมูลที่ถูกต้อง และกับความเที่ยงตรงในการวางตลาด ทำให้ศิลปวัฒนธรรมยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มนิตยสารทางด้านนี้ ดังจะเห็นได้จากบทความหลักประจำเดือนต่างๆ ดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์ บทความเรื่อง "แผนลอบปลงพระชนม์สมเด็จพระนารายณ์ฯ, เดือนมิถุนายน บทความเรื่อง "ปฏิวัติ 2475", เดือนตุลาคม บทความเรื่อง "112 ปี วิกฤตติการณ์ ร.ศ.112" ฯลฯ 

Comments