ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 
ds
http://library.tni.ac.th/ulib/ https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/services/circulation/renew  

https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/newbooks


https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/journals-update2


                                                                                                                           

f

https://www.cambridge.org/core
http://www.galepages.com/thtni/ebooks
http://site.ebrary.com/lib/tni/home.action
https://www.asiabooks.com/default
http://www.mhebooklibrary.com/bookshelf
https://www.taylorfrancis.com/
https://drive.google.com/file/d/0B9FgeyRBAgXyMlF3WWNUOWMyVDQ/view?usp=sharing
http://maruey.2ebook.com/

------------------------------------------------------

http://ethesis.tni.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://www.dric.nrct.go.th/index.php
http://plag.grad.chula.ac.th/

                                          https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/services/online-database-user-guide
------------------------------------------------------


https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/online-database/journal-of-ba
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/index/index
http://emeraldinsight.com/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=b4fec9e5-29b6-4203-9649-955ec9a8e4b4%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4104
https://www.economist.com/user/login
https://wordbanks.harpercollins.co.uk/
http://www.japantimes.co.jp/
http://www.jbe-platform.com/content/journals
https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-second-language-acquisition
https://www.degruyter.com/view/j/cllt
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1545-7249
https://hbr.org/
http://www.degruyter.com/view/j/cercles
http://www.degruyter.com/view/j/cogl
http://www.adandp.media/
http://digitallibrary.sae.org/search/
http://circuitcellar.com/
http://www.technologyreview.com/
https://www.etprofessional.com/account/login.aspx?returnurl=%2fetp%2fdefault.aspx
http://eit.bookcaze.com/
http://www.eit-researchjournal.com/
http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/
http://www.springeropen.com/
https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/search

                                          https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/services/online-database-user-guide
                                                                                                   

 รายชื่อผู้ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 
รายชื่อผู้ค้างชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "วิธีใช้งานฐานข้อมูล Emerald eJournals"ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 
2561 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้อง A308 ชั้น 3 อาคาร A   
                    รายละเอียดเพิ่มเติม          


ศูนย์วิทยบริการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด
TNI กับ CU LIBRARY จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด สามารถใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ อาคาร A 
ชั้น 2 โทร. 02-7632625-6 เบอร์ภายใน 2625-6

-----------------------------------------------------------