ศูนย์วิทยบริการเปิดดำเนินการในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 พร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคาร A ห้อง A206 ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 494 ตารางเมตร และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ CDS\ISIS for Windows มาใช้ในการจัดการระบบงานต่างๆ เช่น งานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืน งานบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้

          ในปี พ.ศ. 2550 จัดให้มีที่นั่งอ่านจำนวน 90 ที่นั่ง และเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 24 เครื่อง และจัดให้มีมุมประชุมกลุ่มย่อย 16 ที่นั่ง

           ในปี พ.ศ. 2552 จัดให้มีที่นั่งอ่านเพิ่มเป็นจำนวน  130 ที่นั่ง และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นจำนวน 40 เครื่อง นอกจากนี้ ได้จัดให้มี Edutainment Corner เพื่อให้บริการสื่อมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์และสารคดี

           ในปี พ.ศ. 2553 จัดให้มีที่นั่งอ่านเพิ่มอีกเป็นจำนวน 150 ที่นั่ง 

           ในปี พ.ศ. 2554 จัดให้มีที่นั่งอ่านเพิ่มอีกเป็นจำนวน 170 ที่นั่ง และเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัย บริเวณ ชั้น 1 อาคาร A (Study Lounge) จำนวน 130 ที่นั่ง  และย้ายศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองไปที่ห้อง A308 ชั้น 3  อาคาร โดยอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICC)

           ในปี พ.ศ. 2555 ได้เพิ่มมุมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Corner) และมุมหนังสือ Abe Shinzo Library ซึ่งให้บริการหนังสือทั่วไปภาษาญี่ปุ่นที่อภินันทนาการโดย Mr. Abe Shinzo นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นคนปัจจุบัน

           นอกจากนี้ได้ปรับปรุงการบริการห้อง Study Lounge โดยนำวารสารล่วงเวลาและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังไปให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่านและค้นคว้าภายในห้อง Study Lounge เท่านั้

 Library Tour 

                                                                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=mw9tCgjIwnU