วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (eThesis) 

                     
    

eBooks

 รายละเอียด

 ช่องทางการเข้าถึง

รหัสผ่าน 

คู่มือ
การใช้


   eThesis & Research

http://ethesis.tni.ac.th/
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาโท และโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จัดเก็บและให้บริการในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฉบับเต็ม (e-Thesis)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI เท่านั้น
http://library.tni.ac.th/thesis/main/
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 

   Thai Digital Collection: TDC

http://tdc.thailis.or.th/tdc/

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มประเภทวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และงานวิจัย รวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI 
*หากต้องการสืบค้นจากภายนอก 
สามารถสมัครเป็นสมาชิกเฉพาะบุคคลได้
 ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
   Digital Research Information
    Center: 
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย
    Digital "วช."

https://dric.nrct.go.th/Index

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยในประเทศไทย  ให้บริการในรูปแบบบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสำหรับการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัย โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
สมัครสมาชิก
สำหรับเข้าใช้งาน

 
   CUIR: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
    รายงานการวิจัย บทความวิชาการ
    ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


https://cuir.car.chula.ac.th/


เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฉบับเต็ม (fulltext) ในรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน
(Open Access) และสามารถสั่งพิมพ์ รวมทั้งดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
https://cuir.car.chula.ac.th/
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
   OhioLINK

https://etd.ohiolink.edu/ap/1?0

  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eThesis ประเภท Open Access)
 https://etd.ohiolink.edu/ap/1?0
 ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
    
                                                                                                                                         https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/