วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournals)

                     


 eJournals

รายละเอียด

 ช่องทางการเข้าถึง

 รหัสผ่าน    
 คู่มือการใช้
 
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
     (Thai-Journal Citation Index
    Centre:TCI)


http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นบทความวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors,
h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)

https://tci-thailand.org/

 ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 

   Thai Journals Online  
    (ThaiJO)

https://www.tci-thaijo.org/

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยที่จัดทำโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)

https://www.tci-thaijo.org/
 ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
(เป็นฐานข้อมูลประเภท Open Access) 
 
 
  Emerald eJournals

http://emeraldinsight.com/

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวารสารมากกว่า 300 รายชื่อ และจำนวนบทความมากกว่า 170,000 บทความครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการท่องเที่ยว การศึกษาองค์กร เป็นต้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอก TNI
https://www.emerald.com/insight
*หากใช้งานภายใน TNI ไม่ต้อง Login
แต่หากต้องการใช้งานจากภายนอก TNI

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
 คลิก! รับรหัสผ่าน
*ผู้ใช้ต้อง Sign In 
e-mail@tni.ac.th ก่อนจึงจะสามารถเปิดดูรหัสผ่านได้
 
 
  EBSCO

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=b4fec9e5-29b6-4203-9649-955ec9a8e4b4%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4104

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมผลงานวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีดรรชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 บทความเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI เท่านั้น
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=
ehost&defaultdb=iih
 
 คลิก! รับรหัสผ่าน
*ผู้ใช้ต้อง Sign In 
e-mail@tni.ac.th ก่อนจึงจะสามารถเปิดดูรหัสผ่านได้
 
 
  ASME eJournals 

https://www.asmedigitalcollection.asme.org/

เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวบรวมโดยสมาคม American Society of Mechanical Engineering (ASME)  
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI เท่านั้น
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
   DOAJ (Directory of Open 
    Access Journals) 
https://www.tci-thaijo.org/

เป็นฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประเภท Open Access (เปิดให้บริการใช้ฟรี) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบ PDF ไฟล์  HTML รวมทั้ง MP3
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
   The PASAA Journal 

http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/

เป็นวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสถาบันภาษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CULI) เนื้อหาประกอบด้วย ผลงานทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ELT)  รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  แบบทดสอบและการประเมินผลด้านภาษา การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการสอน การฝึกอบรม และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพภาษาต่างประเทศ   เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)

http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/
  คลิก! รับรหัสผ่าน
*ผู้ใช้ต้อง Sign In 
e-mail@tni.ac.th ก่อนจึงจะสามารถเปิดดูรหัสผ่านได้
 
  
   Springer Open

http://www.springeropen.com/

เป็นฐานข้อมูล eBooks และ eJournals ประเภท Open Access ให้บริการสืบค้นบทความฉบับเต็ม (full text) และ eBooks บางรายการที่เปิดบริการใช้ฟรี
 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
(เป็นฐานข้อมูลประเภท Open Access)
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  Pulinet Journal


เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET: Provincial University Library Network) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านและดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

 
 
   Open Access Library เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
 http://www.oalib.com/
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  Hindawi Publishing
   Corporation


 
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารประเภท Peer-reviewed และ Open Access ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมทั้งสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยได้รับการจัดทำดัชนีไว้ในฐานข้อมูล ได้แก่ Web of Science, Scopus, PubMed และ INSPEC เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
http://www.hindawi.com/
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  SAGE Knowledge


เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) มีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care, Media and communication, Politics and international relations, Psychology, Sociology เป็นต้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
http://knowledge.sagepub.com/publicstart?authRejection=true
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  TuEngr Journalsเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ  วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
http://tuengr.com/index.html
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  Scientific Researchเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหนังสือวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  ประกอบด้วยจำนวนวารสารมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
http://www.scirp.org/
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  ฐานข้อมูล ETRI Journalเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักทางอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
http://etrij.etri.re.kr/
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  Science and Education 
    Publishingเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาด้านการวิจัยทางการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาศาสตร์การแพทย์และการกีฬา การเงินและเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยาประยุกต์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
(เป็น eJournals ประเภท Open Access)
http://www.sciepub.com/portal/Home
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 

    
                                                                                                                                         https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/