หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

                     
    

eBooks

 รายละเอียด

 ช่องทางการเข้าถึง

รหัสผ่าน 

คู่มือ
การใช้

 
  WebOPAC 

http://library.tni.ac.th/ulib/

เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานสหิกจศึกษา ฯลฯ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
http://library.tni.ac.th/ulib
ไม่ต้องใช้รหัสผ่านคู่มือ

  Cengage Learning eBoooks

https://www.galepages.com/thtni/ebooks

เป็น eBooks ที่แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF สามารถสั่งพิมพ์ ส่ง e-mail หรือจะดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถออกเสียงให้ฟังได้ตามภาษาที่สั่งแปล และปรับความเร็วช้าได้ รวมทั้งการดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่อ่านไปจัดเก็บไว้ในรูปแบบ MP3 ใช้งานได้กับ PC, Notebook, iPad, Smart Phone และ Tablet
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI เท่านั้น
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  ProQuest Ebook Central

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tni-ebooks/home.action?ebraryDocId=null

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI เท่านั้น
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 

  McGraw-HilleBook Library

http://www.mhebooklibrary.com/bookshelf

เป็น eBoook ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill เปิดใช้เฉพาะเนื้อหาทางด้านภาษา (Language Collection) สามารถเปิดอ่าน ดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์เนื้อหาฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ได้ทั้งเล่ม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI เท่านั้น
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
   Taylor&Francis

https://www.taylorfrancis.com/

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านภาษาศาสตร์ และมี eBooks ประเภท Open Access ที่มีเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชาให้บริการอีกด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน TNI เท่านั้น
https://www.taylorfrancis.com/
ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน 
 
  ASIA Books

https://www.asiabooks.com/default

เป็น eBooks ที่ให้บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บันเทิง นวนิยาย ฯลฯ เปิดอ่านได้ทั้งบน PC, Notebook, iPad, Smart Phone และ Tablet เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสถานที่
 http://library.tnic.th
 คลิก! รับรหัสผ่าน
*ผู้ใช้ต้อง Sign In 
e-mail@tni.ac.th ก่อนจึงจะสามารถเปิดดูรหัสผ่านได้ 
 คู่มือ
 
  Maruey eLibrary
     
https://maruey.2ebook.com/

  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตม่จำกัดสถานที่
https://elibrary.maruey.com/
 คลิก! รับรหัสผ่าน
*ผู้ใช้ต้อง Sign In 
e-mail@tni.ac.th ก่อนจึงจะสามารถเปิดดูรหัสผ่านได้
 
     

                                                                                                                                        https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/