บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery Service)

                
                   บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery Service) เป็นบริการจัดส่งหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกภายนอกห้องสมุด โดยที่สมาชิกห้องสมุดไม่ต้องไปยืมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และบุคลากร (จัดส่งเฉพาะภายในสถาบัน) 
สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมทรัพยากรสารสนเทศโดยกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มขอใช้บริการจัดส่งเอกสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง 


แบบฟอร์มขอใช้บริการ Book Delivery Service (ภาษาไทย)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczF9XMIbX64J-6cSlCYQ9M_BmUasAuBrBGp99iVva1_2QffA/viewform

Book Delivery Service Form  (English)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBjK8PCWV1-kSWypgxB2u03esJrK-InmXGVFnNP7tvy8ygYg/viewform

 

 https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/