บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery Service)

                
                   เป็นบริการจัดส่งหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกภายนอกห้องสมุด ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ 
คณาจารย์และบุคลากร (จัดส่งเฉพาะภายในสถาบัน) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศทางอีเมลและกรอกรายละเอียด
การยืมในแบบฟอร์มขอใช้บริการจัดส่งเอกสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง 
 

แบบฟอร์มขอใช้บริการจัดส่งเอกสาร (ภาษาไทย)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczF9XMIbX64J-6cSlCYQ9M_BmUasAuBrBGp99iVva1_2QffA/viewform

Book Delivery Form  (English)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBjK8PCWV1-kSWypgxB2u03esJrK-InmXGVFnNP7tvy8ygYg/viewform